Sprogmenu

Fast ejendom


Ejendomshandler

Vi berigtiger rigtig mange ejendomshandler ved køb og salg af private boliger, såsom huse, sommerhuse, villalejligheder, ejerlejligheder og andelsboliger. Det gælder også forældrekøb.

Vi har således udviklet specialistviden på dette område, og vi følger udviklingen af retsområdet tæt.

Vi gennemgår og rådgiver om købsaftalen og alle aftalens dokumenter, herunder fortrydelsesret og advokatforbehold, tilstandsrapporten og tegning af ejerskifteforsikring, forsikringsforhold, energiforhold, miljøforhold, servitutter og lokalplaner. Ved forældrekøb udarbejder vi desuden en lejekontrakt.

Vi udarbejder ligeledes testamenter, ægtepagter og samejeoverenskomster. En samejeoverenskomst er relevant, hvis I ikke er gift, idet den regulerer jeres indbyrdes forhold, når I ejer en ejendom sammen, både mens I bor sammen, men også fremadrettet, hvad der skal ske, såfremt I går fra hinanden. Når I ejer en ejendom sammen, skal I træffe alle beslutninger om ejendommen i enighed. Hvis I går fra hinanden, og I ikke kan blive enige om, hvem af jer, der skal blive boende i ejendommen, kan den ene part forhindre et salg af ejendommen, medmindre I har aftalt nærmere i en samejeoverenskomst.

Når købsaftalen er skrevet under, har vi kontakten til ejendomsmægleren med henblik på præcisering eller ændring af konkrete forhold i handlen. Vi rådgiver om finansiering og har kontakt til banken i sagen, ligesom vi udarbejder skøde samt sørger for tinglysning og laver refusionsopgørelse m.v.

Hvis du har spørgsmål om privatret så kontakt os:

Winnie Bøgelund Norvold
Advokat
Winnie Bøgelund Norvold
Email: wbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20

Typehus byggeri

En entreprise er en aftale mellem en entreprenør eller håndværker og en bygherre om opførsel af bygninger og anlæg til en aftalt pris. Entrepriseretten omfatter altså sådanne aftaler, og hvorledes de skal reguleres. Entrepriseretten er således bredt favnende og omhandler utrolig mange retshandler.

Vi har stor erfaring med byggeentrepriser, hvor aftalen indgås mellem en privat forbruger (bygherre) og et typehusfirma (entreprenør).

En præcis og skriftlig entreprisekontrakt mellem bygherre og entreprenør er den bedste måde at forebygge konflikter om et byggeri. Samtidig er det som regel langt billigere at lade en advokat rådgive om entrepriseaftalen, end det er at få hjælp til at løse en konflikt senere.

Entreprisekontrakten skal tydeligt beskrive alle væsentlige dele af byggeriet som eksempelvis levering, betaling, dagbøder, kvalitet, krav til udførelse og materialevalg.

Din entrepriseaftale kan tage udgangspunkt i AB92 eller ABT93, der begge er et sæt standardvilkår for aftaler om fag- og hovedentrepriser. Selvom din aftale følger AB92 eller ABT93, kan du med fordel få advokaten til at gennemgå aftalen for at tjekke, at alle basale oplysninger er i orden og sikre, at aftalen ikke indeholder urimelige vilkår. Kun på den måde undgår du de typiske faldgruber, ligesom aftalen kan tilpasses dit konkrete byggeprojekt.

Vi rådgiver om alle juridiske forhold, idet vi gennemgår aftalerne sammen med dig, så du opnår de bedste vilkår og er sikret bedst mulig mod potentielle konflikter.

Lejeret

Vi har stor erfaring i repræsentation af enten udlejer eller lejer i sager vedrørende udarbejdelse og fortolkning af lejekontrakter.

Lejer er som hovedregel særligt godt beskyttet i lejeloven. Med en lejekontrakt er det muligt for udlejer efter aftale at fravige nogle af lejelovens beskyttende regler. Der er dog nogle specifikke krav til, hvordan særlige vilkår i en kontrakt skal formuleres, ligesom der er nogle bestemmelser i lejeloven, som ikke kan ændres i en kontrakt.

Uanset om du er lejer eller udlejer kan det være svært at gennemskue, hvad du skriver under på i kontrakten. Derfor er det en rigtig god ide at gennemgå lejekontrakten sammen med din advokat, så du undgår unødige konflikter i lejeforholdet.

Vi gennemgår lejekontrakten og kigger bl.a. på følgende juridiske forhold:

 • Depositum og forudbetaling
 • Lejens størrelse
 • Tidsbegrænsning
 • Fremleje
 • Udlejers opsigelse
 • Lejers opsigelse
 • Krav til opsigelsesformen
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Indkaldelse til flyttesyn
 • Ophævelse af lejemål
 • Misligholdelse

Såfremt der er konflikter mellem udlejer og lejer kan man i visse sager klage til Huslejenævnet. Alle kommuner i landet har pligt til at oprette et Huslejenævn. Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller til din udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode nævnet om at vurdere din sag. Det koster 302 kr. (2016) at indbringe en sag for Huslejenævnet.

Vi kan hjælpe dig med at indbringe din sag for Huslejenævnet. Huslejenævnet behandler følgende typer af sager:

 • Lejens størrelse, herunder regulering af lejen, vand- og varmeregnskaber
 • Parternes pligt til renholdelse og fornyelse under lejeforholdet
 • Lejerens pligt til istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af depositum efter lejerens fraflytning
 • Udlejers varsling af lejeforhøjelser som følge af forbedringer i lejemålet, herunder hensigtsmæssigheden i ejendomme med mere end seks beboelseslejligheder
 • Rimeligheden af aftaler mellem udlejeren og beboerrepræsentationen om forbedringsarbejder
 • Antennebidrag og betaling af adgang til elektronisk kommunikationstjeneste
 • Størrelsen af lejeren depositum og forudbetalt leje under lejeforholdet
 • Regnskaber for konti til ind- og udvendig vedligeholdelse
 • Lejerens råderet efter lejelovens § 29, stk. 8
 • Udlejerens ret til at disponere over lejerens arealer til brug for tagetagelejemål
 • Urimelige vilkår for lejemål af værelser, herunder udlejerens opsigelse
 • Manglende overholdelse af husordenen – kun indbringes af udlejer

De sager, som Huslejenævnet ikke har kompetence til at behandle, fordi de falder uden for nævnets område, skal i stedet indbringes for Boligretten. Hvis Huslejenævnet vurderer, at en egentlig bevisførelse er nødvendig, fx vidneafhøringer, syn og skøn m.v., kan nævnet afvise sagen og henvise parterne til at indbringe den for Boligretten.

Huslejenævnet kan bl.a. ikke behandle:

 • Spørgsmål om opsigelse og ophævelse af lejemål. Dog kan nævnet behandle visse tvister om opsigelse af værelseslejemål
 • Lejerens brugsret i forbindelse med fremleje, bytte og retten til fortsættelse af lejemålet.
 • Forholdsmæssigt afslag i lejen som følge af mangler ved det lejede.

Hvis en sag ikke kan afgøres ved Huslejenævnet, eller hvis lejer eller udlejer er utilfredse med nævnets afgørelse, kan man i stedet anlægge en retssag ved Boligretten. Boligretten adskiller sig fra almindelige domstole ved at have mulighed for at tilknytte tre dommere til en sag. Den ene dommer vil repræsentere udlejers interesser, den anden repræsenterer lejers interesser, og den tredje er dommer ved byretten.

Vi kan hjælpe dig med at indbringe din sag for Boligretten, ligesom vi også kan repræsentere dig under sagens behandling ved denne ret.

Hvis du har spørgsmål om privatret så kontakt os:

Winnie Bøgelund Norvold
Advokat
Winnie Bøgelund Norvold
Email: wbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20

 

Naboret

Vi behandler sager om naboretlige stridigheder, idet vi rådgiver om en række aspekter indenfor naboretten.

De naboretlige grundsætninger, også kaldet de naboretlige grundregler, handler om forholdet mellem dig og dine naboer. Man skal vise hensyn over for sin naboer, og man er som ejer forpligtet til ikke at påføre større gene, end hvad der efter områdets karakter anses for rimeligt.

De naboretlige grundsætninger er ikke en lov, men derimod nogle grundsætninger, der sætter grænser for, hvor meget du som nabo skal tåle af gener fra din nabo.

Reglerne er udviklet via retspraksis, og der findes derfor ikke en liste over de forskellige gener, som er omfattet af den naboretlige beskyttelse.

De typiske gener er støj, lugt, røg, støv, stråling, gener fra træer osv. I forbindelse med nabostrid er der tale om et objektivt ansvar, dvs. man er ansvarlig, uanset at man kan bebrejdes generne.

Formålet med naboretten er at beskytte ejere, lejere og andre brugere af fast ejendom mod uretmæssige hindringer i at udnytte og bruge den faste ejendom. De naboretlige grundsætninger fastslår, at hvis du krænker en nabo kan dette medføre erstatning og/eller påbud om ophør af den aktivitet, der krænker din nabo.

Betingelsen for, at du kan gøre et naboretligt ansvar gældende er, at den naboretlige tålegrænse er overskredet. Hvad der præcist ligger i dette udsagn er uklart, og det må afgøres konkret i hver enkelt sag.

Efterhånden som de offentligretlige regler som lokalplaner og byplanvedtægter regulerer et område bedre, har de naboretlige grundsætninger fået en mindre betydning end tidligere.

Hvis du har spørgsmål om privatret så kontakt os:

Winnie Bøgelund Norvold
Advokat
Winnie Bøgelund Norvold
Email: wbn@dklaw.dk
Tlf: +45 33 13 69 20